Adresse: Kirkeveien 61
0364 Oslo
Org. nr.: 980 495 361

 

post@norskselvhjelpsforum.no

 

 

 
 

Nasjonal plan for selvhjelp

Norsk selvhjelpsforum har siden år 2000 samarbeidet med det nåværende Helse- og omsorgsdepartementet om utviklingen av den nasjonale satsningen på selvorganisert selvhjelp. Den nasjonale satsingen på selvorganisert selvhjelp ble første gang lansert i stortingsmeldingen Resept for et sunnere Norge ( St .meld.nr. 16, 2002-2003 ) i 2003. Målet var å fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling og bidra til at befolkningen i Norge kan ta verktøyet i bruk når problemer oppstår.

En nasjonal plan for selvhjelp ble lagt fram i 2004. På bakgrunn av 10 års erfaring ble Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018 lagt fram våren 2014. Visjonen er fremdeles den samme. 

Arbeidet med selvorganisert selvhjelp er forankret i norsk folkehelsepolitikk. Folkehelsemeldingen – God helse–felles ansvar ( Meld. St. 34 2012-1013), Boks 3.2 Selvhjelp Norge, setter selvhjelp på dagsorden i folkehelsearbeidet:

«Selvhjelp bygger på en erkjennelse av at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når livsproblemer oppstår. Selvhjelpsarbeid er å ta disse ressursene i bruk for å oppnå økt mestring; smertefulle og vonde erfaringer representerer viktig kunnskap om eget liv og hverdag.

Selvhjelp Norge ble etablert i 2006 som en følge av iverksetting av Nasjonal plan for selvhjelp og er finansiert over statsbudsjettet. Hovedkontoret er i Oslo, med syv distriktskontorer landet rundt. Virksomheten drives på oppdrag fra Helsedirektoratet. Selvhjelp Norge har følgende oppgaver:

  • Å være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde.
  • Å være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører og gjennom dette bygge nettverk.
  • Å være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager.
  • Å drive lokal igangsettertrening og etablere nettverk for igangsettere.
  • Å samarbeide med lokale møteplasser for selvhjelp etter hvert som disse etableres.
  • Å sette i gang grupper i samarbeid med lokale aktører i det området/lokalsamfunnet kontoret er etablert.»

Selvhjelpens plass i folkehelsearbeidet

Den 20. juni 2013 behandlet Stortinget Folkehelsemeldingen gjennom Innstilling 478 S (2012-2013) fra Helse- og omsorgskomiteen. Komiteen fremmet merknader for å synliggjøre selvhjelpsarbeidets plass i folkehelsearbeidet fremover:

«Komiteen vil understreke at likemannsorganisert selvhjelp fra Selvhjelp Norge og andre er en ressurs i folkehelsearbeidet, da dette bygger på en erkjennelse av at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres og gjenerobres når livsproblemer oppstår. Videre vil komiteen peke på verdien av at dette helseperspektivet blir lagt til grunn uavhengig av tiltaksområdene i arbeidet med folkehelse. Komiteen framhever viktigheten av at arbeidet med informasjons- og kunnskapsformidling om likemannsorganisert selvhjelp gis den nødvendige plass i folkehelsearbeidet fremover.»

Komiteen understreket også at kunnskap om selvhjelp er viktig i ulike utdanninger:

«Komiteen mener at helse- og sosialarbeidere bør ha kunnskap om likemannsorganisert selvhjelp og andre metoder for å fremme læring og mestring.»

Selvhjelp Norge

Norsk selvhjelpsforum har siden 2006 hatt ansvar for etablering og drift av Selvhjelp Norge - Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp.

Satsningen på selvhjelp ble evaluert i 2008.