Adresse: Kirkeveien 61
0364 Oslo
Org. nr.: 980 495 361

 

post@norskselvhjelpsforum.no

 

 

 
 

Selvhjelp

Norsk selvhjelpsforum har utviklet denne definisjonen av begrepet selvhjelp: ”Selvhjelp er å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre, for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandring.” 

Norsk selvhjelpsforum har siden år 2000 samarbeidet med det nåværende Helse- og omsorgsdepartementet om utviklingen av den nasjonale satsningen på selvorganisert selvhjelp. Den nasjonale satsingen på selvorganisert selvhjelp ble første gang lansert i stortingsmeldingen Resept for et sunnere Norge ( St .meld.nr. 16, 2002-2003 ) i 2003. Målet var å fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling og bidra til at befolkningen i Norge kan ta verktøyet i bruk når problemer oppstår.

En nasjonal plan for selvhjelp ble lagt fram i 2004. På bakgrunn av 10 års erfaring ble Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018 lagt fram våren 2014. Visjonen er fremdeles den samme.

Selvorganisert selvhjelp er en forståelse og et endringsverktøy som kan benyttes inn i mange sammenhenger og har få begrensinger.

"God helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å mestre og håndtere hverdagen, også når sykdom og livsproblemer rammer oss. Selvhjelp tar utgangspunkt i mennesker som på egenhånd ønsker å gjøre noe med et problem de sliter med. Visjonen for den nasjonale satsningen på selvhjelp er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og hvordan de kan ta dette verktøyet i bruk når livsproblemer oppstår.»

Helsedirektør Bjørn Guldvog i forordet til nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018


Selvorganisert selvhjelp er et verktøy med følgende prinsipper:
 • Det bygger på den enkelte deltakers iboende ressurser.
 • Det tar utgangspunkt i deltakernes erkjente problem.
 • Det bygger på at den enkelte deltaker opplever et behov for å bearbeide sitt problem, er motivert og har foretatt et valg om å delta aktivt.
 • Alle deltar i gruppen på eget ansvar.
 • Gruppene bygger på gjensidighet, likeverd og toleranse.
 • Gruppene bygger på en aktiv deltakerrolle, ikke en passiv mottakerrolle.
 • Gruppene bygger på kommunikasjon om følelser og tanker den enkelte har.
 • Arbeidet bygger på åpenhet, men ikke mer enn deltakerne selv vil eller er klare til.
 • Deltakerne har taushetsplikt og meldeplikt. Med taushetsplikt menes at det som sies i gruppen, blir i gruppen. Meldeplikten innebærer at deltakerne i gruppen plikter å si ifra dersom de ikke kan møte til av-talt tidspunkt.
 • Gruppene legger opp til at den enkelte skal vokse innenfra, ikke ved at det kommer noen andre som skal hjelpe eller lære dem opp.
 • Arbeidet bygger på å hente ressurser fra et erkjent problem.

Solbjørg Talseth i St. meld. Nr. 16. 93/94 Lat ikkje graset gro att mellom grannar: Om videreføring av arbeidet med Frivillighetssentralene.

Les mer om selvhjelp på Selvhjelp Norges hjemmesider.

Les mer om selvhjelp på LINK Oslos hjemmesider.

 
 

Fagstoff

Norsk selvhjelpsforums Solbjørg Talseth og Eli Vogt Godager ga i 2013 ut boka «Selvhjelp: Om å ta tak i eget liv sammen med andre». Denne kan bestilles fra Z-forlag.

Heftet «Selvhjelp – en innføring» er gitt ut av Norsk selvhjelpsforum og Selvhjelp Norge. Heftet kan bestilles fra kompetansesenteret Selvhjelp Norge på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.

Norsk selvhjelpsforum utviklet i samarbeid med Høgskolen i Volda studiet "Selvhjelp i brukermedvirkning". Studiet ga 30 studiepoeng og gikk over to semestre. Piloten ble avsluttet våren 2008. I forbindelse med studiet utviklet Norsk selvhjelpsforum to kompendier: